Integritetspolicy

Råcksta Juridiskhjälp

 

1. Personuppgiftsansvar och grund för behandling
1.1 Denna integritetspolicy gäller när Juristfirman Råcksta Juridiskhjälp (”Juristfirman”), 881102–3590, Multrågatan 72, 162 55 Stockholm, utför behandling av personuppgifter. Juristfirmans behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, (”Dataskyddsförordningen”).

1.2 Behandling av personuppgifter vid nyttjande av Juristfirmans tjänster sker huvudsakligen med grund i ett avtal med den registrerade när du är klient hos oss.

2. Ändamålen med behandlingen
2.1 Juristfirman måste behandla personuppgifter för att kunna tillvarata dina intressen som klient. Du kan därför inte vara klient hos Juristfirman utan att vi behandlar dina personuppgifter.

2.2 Dina personuppgifter används för att tillvarata dina intressen i processer och andra ärenden. Personuppgifterna används även för fakturering, information och utförande av tjänster och för kontakt med dig som klient.

2.3 Dina personuppgifter används även för att genomföra obligatorisk jävs- och penningtvättskontroll.

2.4 Juristfirman behandlar dina personuppgifter på de sätt som krävs för att följa förpliktelser som åvilar Juristfirman enligt myndighetsbeslut och lag, såsom exempelvis Bokföringslagen (1999:1078), Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och för att följa Vägledande regler om god advokatsed, vilka vi är skyldiga att följa enligt Rättegångsbalkens 8 kap. 4 §.

3. Personuppgifter som behandlas
3.1 En personuppgift är all information som kan knytas till en levande person. Juristfirman måste behandla olika typer av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet, beroende på varför du är klient hos oss och vad ditt ärende kräver.

3.2 Juristfirman samlar in följande personuppgifter från dig som är klient: a) Uppgift om identitet – förnamn, efternamn, personnummer. b) Dina kontaktuppgifter – adress, e-postadress, telefonnummer. c) Betalningsinformation – information för att utställa faktura. d) Ärendet – uppgifter om ärendet eller uppdraget som avser dig.

3.3 Vi kan också samla in vissa personuppgifter från andra källor än dig själv, exempelvis myndigheter, domstolar, allmänt tillgängliga källor, motparter eller motpartsombud.

4. Bevarande av personuppgifter
4.1 Personuppgifter bevaras så länge som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivits ovan. Juristfirman är skyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) att bevara vissa personuppgifter, ex. de som förekommer i fakturor och liknande bokföringsunderlag, i sju år. Personuppgifter som bevaras för bokföringsändamål kommer bara att användas för det syftet.

4.2 I enlighet med Vägledande regler om god advokatsed är Juristfirman skyldig att i original eller kopia arkivera de handlingar som ansamlats under utförande av ett uppdrag. Detta gäller dock inte dubbletter, tryckta handlingar och liknande material som utan större svårigheter kan tas fram från annat håll. Arkivhållning ska ske under tio år eller den längre tid som uppdragets natur påkallar. Handlingar, andra än klienten tillhöriga originalhandlingar, kan även arkiveras i form av fotografiska eller elektroniska kopior.

4.3 Personuppgifter som inte ansamlats under utförande av ett uppdrag utan samlats in för marknadsföring eller liknande kontakt sparas i som mest sex månader från det att kontakten avslutats.

5. Gallring av personuppgifter
Personuppgifter gallras eller avpersonifieras när de inte längre behöver bevaras. Med avpersonifieras menas att uppgifterna inte längre kan associeras med en person.

6. Informationssäkerhet
6.1 Juristfirman vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med avsnitt 2 av Dataskyddsförordningen. Juristfirman har särskilda interna riktlinjer och processer för att hantera frågor om informationssäkerhet och för att förhindra och upptäcka läckor.

6.2 Om dina personuppgifter omfattas av en inträffad säkerhetsincident (så kallad ”personuppgiftsincident”) kommer Juristfirman att kontakta dig i enlighet med Dataskyddsförordningen.

7. Dina rättigheter
7.1 Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke till en viss behandling utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet. Du har även rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring och att invända mot behandlingen eller att begära att dina personuppgifter raderas.

7.2 Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag, i elektroniskt format eller på papper.

7.3 Du har rätt att begära att Juristfirman rättar personuppgifter som du anser är felaktiga och att komma in med kompletterande personuppgifter (i särskilda fall) om du anser att de personuppgifter Juristfirman har behandlat har gett en felaktig bild av dig.

7.4 Du har alltid rätten att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen (under namnändring till Dataskyddsmyndigheten).